Mediatraining voor nieuwe colleges

Leveringsvoorwaarden

BRAIN BOX MEDIATRAININGEN B.V.
POSTBUS 393
1200 AJ HILVERSUM
KVK-NUMMER 32058293

Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden
Algemene voorwaarden

A Algemeen
In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

1 Opdrachtgever:
de natuurlijke persoon of rechtspersoon die aan Brain Box Mediatrainingen B.V. (hierna opdrachtnemer of Brain Box) opdracht heeft gegeven tot het verrichten van werkzaamheden.

2 Werkzaamheden:
alle werkzaamheden waartoe opdracht is gegeven, of die voortvloeiend uit, danwel direct verband houdend met de opdracht worden verricht dan wel behoren te worden verricht, één en ander in de ruimste zin van het woord en in ieder geval omvattend de werkzaamheden zoals vermeld in de opdrachtbevestiging;

3 Bescheiden:
alle door opdrachtgever aan Brain Box ter beschikking gestelde zaken, waaronder stukken of gegevensdragers, alsmede alle in het kader van de uitvoering van de opdracht door Brain Box vervaardigde zaken, waaronder stukken of gegevensdragers.

4 Overeenkomst:
Elke afspraak tussen opdrachtgever en Brain Box tot het verrichten van werkzaamheden door Brain Box ten behoeve van opdrachtgever, conform het bepaalde in de opdrachtbevestiging.

B Toepasselijkheid
1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten welke door Brain Box binnen het kader van haar doelstelling worden aangegaan.

2 Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig, indien en voor zover zij schriftelijk tussen opdrachtgever en Brain Box zijn overeengekomen.

3 Eventuele algemene voorwaarden van opdrachtgever zijn niet geldig. De toepasselijkheid daarvan wordt door Brain Box uitdrukkelijk van de hand gewezen.

C Aanvang en duur van de overeenkomst
1 Telkens indien door opdrachtgever een opdracht aan Brain Box wordt gegeven en deze opdracht door Brain Box wordt aanvaard, komt er een afzonderlijke overeenkomst tot stand.

2 Elke overeenkomst komt eerst tot stand en vangt aan op het moment dat de door opdrachtgever ondertekende opdrachtbevestiging door Brain Box retour is ontvangen en ondertekend.

3 Elke overeenkomst wordt aangegaan voor bepaalde tijd tenzij uit de aard of strekking van de verleende opdracht voortvloeit dat deze voor een onbepaalde tijd is aangegaan.

D Gegevens opdrachtgever
1 Opdrachtgever is gehouden alle gegevens en bescheiden, welke Brain Box overeenkomstig zijn oordeel nodig heeft voor het correct uitvoeren van de overeenkomst, tijdig ter beschikking van Brain Box te stellen.

2 Indien en voor zover opdrachtgever zulks verzoekt, worden de ter beschikking gestelde bescheiden, behoudens het bepaalde onder N, nadat de werkzaamheden ter uitvoering van de desbetreffende overeenkomst zijn uitgevoerd, aan deze geretourneerd.

E Uitvoering opdracht
1 Brain Box bepaalt de wijze waarop de overeenkomst wordt uitgevoerd.

2 Brain Box heeft het recht bepaalde werkzaamheden, zonder kennisgeving aan en uitdrukkelijke toestemming van opdrachtgever, te laten verrichten door derden.

3 Brain Box is lid van de Nederlandse Raad voor Training en Opleiding (NRTO).
– Alle zakelijke opdrachten met betrekking tot training en opleiding worden uitgevoerd met inachtneming van de gedragscode beroep en bedrijf van de NRTO. Deze gedragscode kan bij het secretariaat van de NRTO worden opgevraagd.
– Brain Box zal een opdracht weigeren of de verdere opdrachtuitvoering staken, indien het, zodoende, in conflict zou komen met de NRTO-gedragscode beroep en bedrijf.

F Geheimhouding en exclusiviteit
1 Brain Box is, behoudens verplichtingen die de wet, dan wel een daartoe bevoegd overheidsorgaan, op hem legt tot openbaarmaking van bepaalde gegevens, verplicht tot geheim houding tegenover derden, die niet bij de uitvoering van de opdracht zijn betrokken, van alle informatie van vertrouwelijke aard die hem door opdrachtgever ter beschikking is gesteld.

2 Uitgezonderd het bepaalde in het vorige lid, is Brain Box niet gerechtigd de informatie die hem door opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld aan te wenden voor een ander doel dan waarvoor zij werd verkregen.

G Intellectuele eigendom
1 Brain Box behoudt zich alle rechten voor met betrekking tot producten van de geest welke hij gebruikt of heeft gebruikt in het kader van de uitvoering van de overeenkomst met opdrachtgever, voor zover op die producten in juridische zin rechten kunnen bestaan of worden gevestigd.

2 Het is opdrachtgever uitdrukkelijk verboden die producten, waaronder begrepen maar niet beperkt werkwijzen, adviezen, en andere geestesproducten, al dan niet met inschakeling van derden, aan derden te verstrekken te verveelvoudigen, te openbaren of te exploiteren.

H Overmacht
1 Indien Brain Box zijn verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet tijdig of niet behoorlijk kan nakomen ten gevolge van een hem niet toerekenbare oorzaak, waaronder begrepen maar daartoe niet beperkt, ziekte van werknemers, worden die verplichtingen opgeschort tot op het moment dat Brain Box alsnog in staat is deze op de overeengekomen wijze na te komen, zonder dat Brain Box in verzuim raakt ten aanzien van de nakoming van die verplichtingen en zonder dat hij tot enige schadevergoeding kan worden gehouden.

2 Opdrachtgever heeft het recht, in geval de situatie als bedoeld in het eerste lid zich voordoet, de overeenkomst geheel of gedeeltelijk en met onmiddellijke ingang schriftelijk op te zeggen.

I Honorarium
1 Het honorarium van Brain Box is niet afhankelijk van het resultaat van de verrichte werkzaamheden. Het honorarium van Brain Box kan bestaan uit een vooraf vastgesteld bedrag per overeenkomst en/of kan worden berekend op basis van tarieven per door Brain Box gewerkte tijdseenheid. Indien een per overeenkomst vastgesteld bedrag is overeengekomen, is Brain Box gerechtigd daarenboven een tarief per gewerkte tijdseenheid in rekening te brengen, indien en voor zover de werkzaamheden de in de overeenkomst voorziene werkzaamheden te boven gaan, hetgeen opdrachtgever alsdan eveneens verschuldigd is.

2 Opdrachtgever is gehouden aan Brain Box een door Brain Box in redelijkheid vast te stellen voorschot te betalen, telkens wanneer Brain Box daar om vraagt en daar redelijkerwijze om kan vragen.

3 Brain Box heeft, telkens wanneer door hem een redelijk voorschot is gevraagd, het recht de uitvoering van de werkzaamheden op te schorten tot op het moment dat opdrachtgever het voorschot aan Brain Box heeft betaald, dan wel daarvoor zekerheid heeft gesteld.

4 Het honorarium van Brain Box, wordt inclusief de eventueel verschuldigde omzetbelasting na volbrenging van de werkzaamheden aan opdrachtgever in rekening gebracht.

5 Annulering van een opdracht door opdrachtgevers ontslaat de opdrachtgevers geenszins tot het betalen van de overeengekomen opdrachtprijs (zie ook M).

J Betaling
1 Betaling van het aan opdrachtgever gefactureerde bedrag dient te geschieden binnen 30 dagen na de factuurdatum, in euro’s, ten kantore van Brain Box of door middel van stortingen ten gunste van een door deze aan te wijzen bankrekening en zonder enig recht op korting of verrekening.

2 Indien opdrachtgever niet binnen de hiervoor genoemde termijn, dan wel een in afwijking daarvan schriftelijk tussen partijen overeengekomen termijn heeft betaald, raakt hij bij het verstrijken van die termijn terstond van rechtswege in verzuim en is hij, zonder dat een nadere sommatie of ingebrekestelling is vereist, over het gefactureerde bedrag vanaf dat moment de wettelijke rente verschuldigd tot aan de dag van algehele voldoening, één en ander onverminderd de verdere rechten welke Brain Box heeft.

3 Alle kosten, ontstaan ten gevolge van buitengerechtelijke incassering van de vordering, zijn voor rekening van opdrachtgever. De buitengerechtelijke kosten zijn vastgesteld op ten minste 15% van het te vorderen bedrag, met een minimum van € 250,=.

4 In geval van een gezamenlijk gegeven opdracht zijn opdrachtgevers, voor zover de werkzaamheden ten behoeve van de gezamenlijke opdrachtgevers zijn verricht, hoofdelijk aansprakelijk voor de betaling van het factuurbedrag.

K Reclame
1 Een reclame met betrekking tot de verrichte werkzaamheden en/of het factuurbedrag dient schriftelijk binnen 30 dagen na uitvoering van de opdracht of de verzenddatum informatie waarover opdrachtgever reclameert, aan Brain Box te worden kenbaar gemaakt.

2 Een reclame als in het eerste lid bedoeld, schort de betalingsverplichting van opdrachtgever niet op.

L Aansprakelijkheid
1 Brain Box zal zijn werkzaamheden naar beste kunnen verrichten en daarbij de zorgvuldigheid in acht nemen die van een ter zake deskundige kan worden verwacht. Indien een fout wordt gemaakt doordat de opdrachtgever hem onjuiste of onvolledige informatie heeft verstrekt, is Brain Box voor de daardoor ontstane schade niet aansprakelijk. Indien de opdrachtgever aantoont dat hij schade heeft geleden door een fout van Brain Box die bij zorgvuldig handelen zou zijn vermeden, is Brain Box voor die schade slechts aansprakelijk tot een maximum van driemaal het bedrag van het honorarium voor de uitvoering van de desbetreffende overeenkomst, tenzij er aan de zijde van Brain Box sprake is van opzet of grove nalatigheid.

2 Brain Box is nimmer gehouden tot vergoeding van indirecte schade van opdrachtgever, waaronder begrepen maar niet beperkt tot stagnatie in de geregelde gang van zaken in de onderneming van opdrachtgever, welke het gevolg is van of op andere wijze verband houdt met, een fout in de uitvoering van de werkzaamheden door Brain Box, behoudens opzet of grove schuld van Brain Box.
Brain Box heeft te allen tijde het recht, indien en voor zover mogelijk, de schade van opdrachtgever ongedaan te maken of te beperken door herstel of verbetering van de gebrekkige dienst.

M Opzegging
1 Op mondeling of schriftelijk verzoek van opdrachtgever reikt Brain Box aan opdrachtgever een contract aan waarmee opdrachtgever opdracht verstrekt voor het door Brain Box geven van een training;

2 Het contract vermeldt tenminste de aard en de datum van de training en de prijs die daarvoor in rekening zal worden gebracht;

3 Het contract is van kracht vanaf het moment dat dit door Brain Box van opdrachtgever voor akkoord getekend is ontvangen;

4 Opdrachtgever heeft na ontvangst van diens akkoord wettelijk 14 dagen bedenktijd en kan derhalve kosteloos annuleren, mits de training of het event geen aanvang heeft genomen.

5 Opdrachtgever kan verder uitsluitend bij dringende omstandigheden het contract schriftelijk annuleren onder de volgende vier voorwaarden:
– bij schriftelijke annulering vóór tenminste 21 dagen (drie weken) voor de overeengekomen datum van de training voor opdrachtgever worden geen kosten in rekening gebracht, voor zover door partijen in goed onderling overleg een alternatieve datum voor dezelfde training wordt bepaald. De alternatieve datum ligt ten hoogste drie maanden na de oorspronkelijk in het contract overeengekomen trainingsdatum;
– indien partijen geen datum kunnen vaststellen die voldoet aan de in punt 4a. bedoelde termijn, dan geldt dat de opdrachtgever gehouden de kosten van de training zoals vastgelegd in het contract volledig te voldoen. Brain Box verstrekt daartoe uiterlijk 1 week na de oorspronkelijk overeengekomen trainingsdatum een factuur;
– bij annulering binnen 21 dagen (drie weken) voor de overeengekomen trainingsdatum is Brain Box gerechtigd de bij contract overeengekomen prijs aan opdrachtgever in rekening te brengen en is opdrachtgever gehouden de factuur onvoorwaardelijk te voldoen. Brain Box verstrekt daartoe uiterlijk 1 week na de oorspronkelijk overeengekomen trainingsdatum een factuur conform de vastgelegde afspraken;
– indien opdrachtgever de mediatraining annuleert en de onder punt 4c. bedoelde kosten aan Brain Box heeft voldaan, is opdrachtgever gerechtigd binnen drie maanden na de oorspronkelijk bij contract vastgelegde trainingsdatum een mediatraining af te nemen, waarbij Brain Box zich verplicht een korting van 50% van de in het dan vigerende contract genoemde trainingsprijs te geven aan opdrachtgever.

N Opschortingsrecht
Brain Box heeft het recht om de nakoming van al zijn verplichtingen op te schorten, waaronder begre¬pen de afgifte van bescheiden of andere zaken aan opdrachtgever of derden, tot op het moment dat alle opeisbare vorderingen op opdrachtgever volledig zijn voldaan.

O Toepasselijk recht en forumkeuze

1 Op alle overeenkomsten tussen opdrachtgever en Brain Box waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, is Nederlands recht van toepassing.

2 Alle geschillen die verband houden met overeenkomsten tussen opdrachtgever en Brain Box waarop deze voorwaarden van toepassing zijn en welke niet tot de competentie van de kantonrechter behoren, worden met uitsluiting van alle gerechtelijke instanties beslecht door de bevoegde rechter in het arrondissement waarin Brain Box zijn woonplaats heeft.

Scroll naar boven

Om deze website goed te laten werken maken we gebruik van cookies.